لیفت شقیقه

لیفت شقیقه و عوارض آن

بعضی افراد لیفت ابرو و لیفت شقیقه را با هم انجام می دهند. در این روش با کشش پوست در ناحیه پیشانی